Loader
 

Podzemni kontejneri za otpad

OPŠTE O PODZEMNIM KONTEJNERIMA:

Podzemni kontejneri KORALI su proizvod koji omogućava uspešnu i racionalnu organizaciju  sakupljanja, razvrstavanja, odnošenja, obrade i odlaganja komunalnog otpada, unapređuje rad komunalnog sistema i značajno poboljšava kvalitet životne sredine.

Iskustva iz gradova u kojima su instalirani podzemni kontejneri KORALI potvrđuju da dizajn ovog proizvoda zadovoljava visoke estetske zahteve, da se jednostavno i brzo instalira, jednostavno puni i prazni, lako  održava i jednostavno funkcioniše.

Sertifikovani su po standardima koji važe za tu vrstu  proizvoda, a preduzeće KORALI pruža kvalitetan servis i održavanje svog proizvoda.

OPIS I TIPOVI PODZEMNIH KONTEJNERA:

Podzemni kontejneri KORALI sastoje se od: plastičnog šahta od polietilena visoke gustine sa vekom trajanja preko 50 godina, osmougaonog betonskog podmetača, osmougaonog metalnog kućišta, velikog metalnog poklopca na kome se nalazi otvor sa malim poklopcem za ubacivanje otpada koji se zatvara prigušivanjem i vreće-posude za sakupljanje otpada. Kontejner za sortiranje otpada u svom sklopu ima i specijalni otvor za sortiranje.

Podzemni kontejneri mogu biti opremljeni i papučom za nožno otvaranje malog poklopca. Ispod kućišta i velikog poklopca se nalaze čelične podkonstrukcije koje obezbeđuju dugi vek trajanja istih. Kontejner je izrađen od kvalitetnih materijala, otpornih na koroziju i to ga čini trajnim i veoma funkcionalnim proizvodom. Svi čelični delovi su toplo cinkovani.

Kućište  podzemnog kontejnera može biti izrađeno u boji po želji kupca. Kontejner za sortiranje otpada može biti izrađen u svim bojama po dogovoru sa kupcem.

Izrađuju se u nekoliko osnovnih tipova:

-KVR3-100/1,5 zapremine 1,5 m³

-KVR4-80/1 zapremine 1 m³

-KVR5-120/3 zapremine 3 m³

-KVR6-150/5 zapremine 5 m³

-KVR5-120-NK/3 zapremine 3 m³

-KVR6-150-NK/5 zapremine 5 m³.

Podzemni kontejneri KVR3-100/1,5 i KVR4-80/1 od 1,5 i 1 m³ namenjeni su uslovima ugradnje i upotrebe gde je prostor  ograničen, a broj korisnika adekvatan kapacitetu ovih kontejnera.

Podzemni kontejneri KVR5-120-NK/3 i KVR6-150-NK/5 su opremljeni papučom za nožno otvaranje malog poklopca za ubacivanje otpada.

IZBOR LOKACIJE ZA UGRADNJU PODZEMNIH KONTEJNERA:
 • Definisati saglasnosti i dozvole nadležnih gradskih organa za postavljanje podzemnih kontejnera na određenu lokaciju u skladu sa zahtevima i preporukama lokalnih službi za urbano planiranje.
 • Mesto postavljanja kontejnera mora biti van podzemnih instalacija, kako ne bi bile oštećene prilikom ugradnje istog.
 • Mesto postavljanja kontejnera mora biti van nadzemnih instalacija, drveća i objekata kako bi se mogao prazniti uz pomoćvozila sa dizalicom.
 • Pozicija kontejnera mora biti dostupna vozilu sa dizalicom koje prazni kontejner.
 • Izabrati lokaciju na kojoj se odlaže najviše otpada i u skladu sa tim definisati broj kontejnera na jednom mestu.
PREDNOSTI PODZEMNIH KONTEJNERA:

EKONOMIČAN

Nema novih investicija u vozila, jer se postojeća vozila ugradnjom dizalica i prihvatnog levka osposobljavaju za pražnjenje podzemnih kontejnera, a ostaju u funkciji za pražnjenje standardnih kontejnera. Vreme pražnjenja jednog podzemnog kontejnera je do 3 minuta i to radi i sam vozač kamiona. Pražnjenje ne zahteva neposredan prilaz vozila do kontejnera, a ne smetaju ni parkirani automobili, jer dohvat dizalice omogućava pražnjenje kontejnera. Značajno jeftinije održavanje za duži vek upotrebe čine ovaj proizvod još ekonomičnijim.

BEZBEDAN I PRAKTIČAN

Podzemni kontejneri se brzo i lako montiraju i jednostavno se upotrebljavaju. Postoji mogućnost merenja i evidencije količine otpada u kontejneru, i jednostavnog razvrstavanja  otpada. Ugrađen je sistem zaštite od mogućeg paljenja sadržaja kontejnera.

ŠTEDI PROSTOR

U jedan podzemni kontejner od 3m³  staje otpada koliko u 4 standardna kontejnera od 1,1m³  ili u 40 kanti zapremine 120l dok nadzemni deo kontejnera zauzima prostor koliko i jedan kontejner od 1,1m³,  jer se otpad prirodno sabija zbog povećane visine i do 30%.

HIGIJENSKI I SANITARNO

Otpad je u nepropusnim, negorivim vrećama, podnose temperaturu do 800°C, koje se jednostavno održavaju pranjem, i to veoma retko, jer materijal vreće ne dozvoljava zadržavanje otpada. Ne postoji mogućnost ulaska pasa, mačaka i insekata ni mogućnost nepropisnog vađenja otpada iz vreće, nema curenja sadržaja ni buke prilikom pražnjenja, niti ulaska vode u kontejner, ni neprijatnih mirisa i raznošenja otpada vetrom (papir, plastične kese…).

UGRADNJA PODZEMNIH KONTEJNERA:

KORALI, proizvođač podzemnog kontejnera  nudi dva tipa ugradnje. I tip – bez betonske kasete        II tip – sa betonskom kasetom.

I TIP-UGRADNJA PODZEMNOG KONTEJNERA BEZ BETONSKE KASETE

Montaža podzemnog kontejnera obuhvata sledeće aktivnosti:

 1. Građevinski radovi na ugradnji polietilenskog šahta:
 • Ograđivanje i obezbeđenje gradilišta saglasno propisanim standardima i važećim propisima.
 • Priprema i obeležavanje terena za iskop zemlje, pri čemu se obeležava osnova za iskop, osa centra i nivo terena („0“) od kog će se računati dubina iskopa i ostale visinske mere („0“ je nivo pristupne staze i platoa uređenog prostora).
 • Mašinsko ili ručno iskopavanje po uputstvu proizvođača.
 • Izlivanje nivelacione betonske ploče.
 • Postavljanje polietilenskog šahta.
 • Zalivanje šahta betonom do visine određene uputstvom proizvođača. (u zavisnosti od vrste zemljišta i neprisustva podzemnih voda kao i zahteva investitora zalivanje šahta betonom se ne mora izvoditi jer nema rizika od podzemnih voda).
 • Zatrpavanje i sabijanje zemlje u slojevima oko šahta.
 • Utovar i odvoženje viška iskopane zemlje na deponiju.
 1. Građevinski radovi na izgradnji pristupne staze i platoa
 2. Montaža kućišta kontejnera:
 • Postavljanje donjeg prstena (napunjenog betonom) i kontrola stabilnog oslanjanja i nivelacije.
 • Postavljanje sklopa bočnih stranica na već namontirani donji prsten i osiguravanje položaja sklopa bočnih stranica i šahta preko graničnika na sklopu bočnih stranica.

II TIP- UGRADNJA PODZEMNOG KONTEJNERA SA BETONSKOM KASETOM

Montaža podzemnog kontejnera obuhvata sledeće aktivnosti:

 1. Građevinski radovi na ugradnji polietilenskog šahta:
 • Ograđivanje i obezbeđenje gradilišta saglasno propisanim standardima i važećim propisima.
 • Postojeće podzemne kontejnere, koje investitor želi zameniti novim podzemnim kontejnerima sa vrećom, potrebno je demontirati… prvo nadzemni deo, potom iz betonske kasete (poz. 1) izvaditi postojeći rezervoar, i na kraju sve utovariti i odvesti na lokaciju koju odredi investitor.
 • Odstraniti eventualni otpad iz betonske kasete.
 • Pri dnu postojeće betonske kasete postaviti ankere prema proračunu i uputstvu proizvođača.
 • Postavljanje šahta (poz.3) u svež beton, i nivelacija donje osnove šahta po horizontali na koti 200-220cm ispod nivoa pristupne staze i platoa.
 • Dovoz tampon materijala (tucanika) granulacije 0-30mm, nasipanje i sabijanje u slojevima 25cm, utovar i odvoz viška materijala.
 • Preko nasutog i zbijenog tucanika formirati sloj betonske košuljice (poz.5) debljine minimalno 9cm, čija se gornja površina ravna sa gornjom površinom betonskog popločanja (poz.6). Plato kontejnera mora biti apsolutno horizontalan.
 • Utovar i odvoz viška betona.
 1. Montaža kućišta kontejnera:
 • Postavljanje donjeg prstena (napunjenog betonom) i kontrola stabilnog oslanjanja i nivelacije.
 • Postavljanje sklopa bočnih stranica na već namontirani donji prsten i osiguravanje položaja sklopa bočnih stranica i šahta preko graničnika na sklopu bočnih stranica.
 • Postavljanje sklopa velikog poklopca sa prethodno montiranom vrećom.
 • Obavezna proba svih funkcionalnih delova posle ugradnje.

• Naknadno se  postavljaju nalepnice sa uputstvima i upozorenjima za namensko i sigurno korišćenje kontejnera.

PUNJENJE I PRAŽNJENJE PODZEMNIH KONTEJNERA:

Pravilnom upotrebom podzemnih kontejnera činimo da :

 • Produžimo vek trajanja ovog proizvoda;
 • Dajemo mogućnost potpune selekcije sekundarnih sirovina i organskog otpada;
 • Izbegavamo paljenje sadržaja kontejnera;
 • Životni prostor bude čistiji, bezbedniji i lepši;
 • Stvaramo značajne finansijske uštede za korisnike, lokalnu zajednicu i komunalna preduzeća.

Kao kod većine novina tačna uputstva i navikavanje na dobro korišćenje, stalno obaveštavanje korisnika uz pomoć medija i štampanih materijala su i potrebni i neophodni. Takođe je i ukazivanje na zloupotrebu ove vrste urbane instalacije neophodno.

Punjenje podzemnog kontejnera vrši se ubacivanjem otpada kroz otvor na poklopcu koji se zatvara prigušivanjem, a na poklopcu kontejnera već postoje oznake i uputstva za upotrebu.

Pražnjenje podzemnog kontejnera se vrši vađenjem velikog poklopca sa vrećom uz pomoć hidraulične dizalice na standardnom kamionu smećaru. Pražnjenje se vrši iznad tovarnog sanduka ili levka koji prima otpad i usmerava ga ka presi za sabijanje. Vreća se otvara na donjem delu, povlačenjem konopca, posle čega otpad svom težinom ispada bez mogućnosti da sadržaj ostane u vreći-posudi za otpad, kao i bez mogućnosti da se sadržaj prosipa po kamionu i tlu…Potom se vreća zatvara povlačenjem kanapa do graničnika koji omogućava da se vreća zatvori na propisan način koji definiše posudu za ocedne tečnosti. Zatim se kanap bezbedno blokira mehanizmom koji onemogućava svako slučajno otvaranje vreće. Vreća se vrati u šaht, a veliki poklopac namesti na kućište kontejnera u položaj pre pražnjenja kontejnera. Pražnjenje kontejnera i vraćanje u prvobitni položaj traje najviše 3 minuta.

Pražnjenje podzemnog kontejnera može se vršiti uz pomoć različite opreme, čak i već postojeće (kamioni-smećari), uz adaptaciju i nadogradnju hidraulične dizalice standardnih karakteristika i demontažnog levka za prihvat otpada. Postojeća oprema ostaje u funkciji i za pražnjenje standardnih kontejnera. Najbolje rešenje za pražnjenje predstavljaju vozila- smećari nove generacije koji su opremljeni kompletnom opremom za podizanje i pražnjenje podzemnog kontejnera uz pomoć daljinskih komandi. Po želji kupca može se ugraditi dodatna oprema za praćenje popunjenosti kontejnera iz centrale i usmeravanje vozila na pržnjenje, samo  popunjenih kontejnera, putem radio veze čime se obezbeđuje potpuna ekonomičnost i efikasnost.

Dokumenti: